Milletvekili Köktaş: Durmak yok, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata devam

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, imza sahibi olduğu "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerinde Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Milletvekili Köktaş: Durmak yok, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata devam

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ülkemizin ihracatta gelmiş olduğu bu noktayı kalıcı kılmak, gelecek yıllardaki hedeflere ulaşabilmek için ihracat stratejileri doğrultusunda; ihracatçıya, ilgili kurum ve kuruluşlara önemli destekler ve yeni düzenlemeler yapılması planlandığını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 


Değerli Milletvekilleri,
2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızın 2021 yılı sonu itibarıyla dünyada çok önemli gelişmeler olmadığı taktirde 210 milyar dolar üzerinde gerçekleşmesi kesinleşmiştir.
İhracatımızın artmasında; cesareti, müteşebbis ruhu, fedakârca çalışması, 19 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarına olan güveni ile hedeflerine ulaşma kararlılığı gösteren sanayicimiz çok önemli pay sahibidir. Tüm üretici, iş adamlarımızı ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. 
İhracatımızın artmasında; 
Kara, hava, deniz ve demiryolları ağlarını geliştirerek standartlarını yükseltmesi, lojistiği geliştirerek pazara ulaşımı kolaylaştıran, mal ve can güvenliğine azami önem veren Ulaştırma Bakanlığımızın,
Organize sanayi, teknoloji geliştirme ve endüstri bölgeleri ile Ar-Ge merkezleri kuran sanayide dört sıfır devrimi yanında yatırım teşvikleriyle birçok yenilikler yaparak sanayicimizin yanında duran Sanayii ve Teknoloji Bakanlığımızın,
Var olan gümrüklerimizi modernize ederek fiziki şartlarını iyileştiren, ihracatçımızın ihracat bölgesine daha kolay ulaşımını sağlamak için her sınır kapısına gümrük ve gümrüklü sahalar açarak sayısını artıran, ihtisas gümrükleri kurarak ihracatçımızı rahatlatan, e-ticaretten, dünyanın neredeyse tüm ülkelerine ticari elçiler gibi gönderdiği ticaret müşavirleriyle Ticaret Bakanlığımızın katkıları çok önemli ve kıymetlidir.
Bu süreçlerde görev almış tüm bürokrat, personel ve özellikle kıymetli bakanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan 
Değerli Milletvekilleri  
Hiçbir başarı tesadüfi değildir eğer başarı tesadüf ise kalıcı ve sürdürülebilir olamaz.
Ülkemizde hayal dahi edilemeyen burada sayamayacağım hizmetleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışan, yıllardır iş adamı ve sanayicisinin elinden tutarak dünyayı dolaşan, dünyanın neresinde olursa olsun sorunlarıyla ilgilenen, onları cesaretlendiren,
AK Parti Kurucu Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı da tesadüf değildir. İlklerin ve enlerin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza buradan milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. 
AK Partimizin iktidara gelişinin 19.yıl dönümü olmasından dolayı da ülkesi için heyecan duyarak oy veren, kadrolarda yer alarak çalışan, emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 
Durmak yok, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata devam diyorum.
Türkiye’nin coğrafi ve jeopolitik önemini iyi bilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 yılından itibaren önüne koymuş olduğu kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için çalışma arkadaşlarıyla birlikte altyapıya önem vermiştir.
Yukarıda bahsettiğim ulaşım ağlarını, yapısal değişiklikleri hayata geçirerek pazara ulaşmayı ne kadar kolaylaştırdığını, 2020 yılından itibaren dünyayı etkisi altına alan covid-19 sürecinde çok daha iyi idrak etmiş bulunmaktayız.
Dünyada üretimin neredeyse durma aşamasına geldiği, tedarik zincirlerinin koptuğu dönemde hayata geçirilen yatırımların katkılarını ülkemiz almış ve almaya devam edecektir. Tabi ki bu katkı sadece üretimde, ihracatta değil birçok alanda kendisini hissettirmektedir.
Değerli Milletvekilleri,
Gelişen, değişen dünyada insanların ihtiyaç ve talepleri değişmektedir. Buna bağlı olarak devlet kurumlarının da insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni düzenlemelere ihtiyacı vardır. İşte bugün Gazi Meclisimiz’de böyle bir düzenlemeyi gündemine almış ve görüşmelerine başlamış bulunmaktayız.
Bu kanunun ihracatçımıza, ilgili kurum ve kuruluşlara nasıl destek sağlayacağına şöyle bir bakalım;
Ülkemizin ihracatta gelmiş olduğu bu noktayı kalıcı kılmak, gelecek yıllardaki hedeflere ulaşabilmek için ihracat stratejileri doğrultusunda; ihracatçımızın finansmana ulaşımını kolaylaştırmak, kefalet kurumu gibi görev yapmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin (Eximbank) öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne ihracatçı birliklerince de sermaye katkısı sağlanması için değişiklik yapılmaktadır.
Değişiklikle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin öz kaynaklarını güçlendirmek, sürekli gelir sağlamak için ihracatçı ve hizmet sektörlerinin giriş aidatlarında ihraç bedellerindeki kesintilerde değişiklik yapılarak güçlü bir finansal yapıya kavuşması öngörülmekte böylece ihracatçıya etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlanmıştır. 
Değişiklikle, TİM nezdinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Tanıtım Grubu’nun tasfiyesi ile varlıklarının kısmen ya da tamamen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin şirket sermayesine eklenmek üzere aktarılması hedeflenmiştir. 
Değişiklikle, münhasıran sadece ihracatçıların ihracat kredilerine kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin gelirlerinin daralmaması, ihracatçıya daha fazla destek verebilmesi için;
Gelir vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve harçlar kanununda muafiyet getirilmektedir.
İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır.
Türkiye’de ihracatı finansman yolu ile destekleyen tek resmi kuruluş olan Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Eximbank’ın, hali hazırda diğer kamu bankalarına tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olması, ihracata ayırdığı kaynakların vergi yükümlülükleri ile daralmasının önüne geçmek amacıyla düzenleme yapılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Komite yapısındaki müsteşar ve müsteşar yardımcılığı kadroları iptal edildiğinden komitelerde yer alan bakanlık temsilcilerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Esnaf ve Sanatkâr Sicil Gazetesinde yayımlanan bilgilerin, e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı üzerinden de alınabilmesi sağlanarak seçim yarışlarının adil bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.
Değişiklikle, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta el koymaya ilişkin esasların değiştirilmesi, el konulan eşyanın muhafazasına ilişkin kapsamın genişletilmesi, el konulan eşyanın imhasına ilişkin geçici bir madde düzenlenmesi yapılmaktadır.
Covid-19 salgını sebebiyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar da dikkate alınarak, tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkân tanınması ve işletmelerin devamlılığı sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunulması amaçlarıyla üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin, 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.
Şirket kuruluşlarında getirilen kolaylıkların yanı sıra, şirket tasfiye süreçlerinin gözden geçirilmesi ve hem şirket ortaklarının hem de şirket alacaklılarının menfaatleri göz önüne alınarak basitleştirilmesi amaçlanmıştır.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Bu Kanun Teklifi’nin hazırlanmasında emek veren Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a, Parti grubumuza, Mecliste grubu bulunan partilerimizin komisyon üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda oy birliği ile geçen kanun teklifimizin, genel kurulda da desteklenerek amacına uygun şekilde ülkemizin ve sanayicimizin hizmetinde olacağına olan inancım tamdır.
Kanun Teklifinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/gazetenolsun/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/gazetenolsun/public_html/index.php on line 344